Medlemsbetingelser

LIA TRENING AS

På våre nettsider www.liatrening.no finner du relevant og aktuell informasjon.
Du vil også her alltid finne oversikt over våre til enhver tid gjeldende tilbud og priser.
Du må gjerne kontakte oss på e-post, telefon eller komme innom på treningssenteret.

Bedriftsdata:
Bedriftens navn:                             Lia Trening AS
Daglig leder:                                     Fredrik Nybø
E-post adresse:                                fredrik@liatrening.no
Besøksadresse:                                Asperudveien 67, 1255 Oslo
Postadresse:                                     Postboks 225, Holmlia
Web adresse:                                   www.liatrening.no
Organisasjonsnummer:             915 674 992
Kontonummer:                               3628 58 26831 – Sparebanken Vest

VILKÅR FOR MEDLEMSSKAP I LIA TRENING AS – gyldig fra 1.7.2021
Disse vilkårene gjelder for alle som signerer en medlemsavtale med Lia Trening AS.

MEDLEMSSKAP I LIA TRENING AS

Medlemskap i Lia Trening AS kan søkes av myndige personer, det vil si det er 18 års aldersgrense for kjøp av medlemskap.

I det kontrakt er undertegnet godtar medlemmet til enhver tid å følge de gjeldende vilkår som gjelder for Lia Trening AS. Det er kundens/medlemmets ansvar å oppdatere seg på hvilke generelle vilkår som gjelder til enhver tid. De generelle vilkårene følger norsk lov. Du kan alltid finne de gjeldende generelle vilkår i treningssenterets resepsjon og på Lia Trenings hjemmeside.

Avtalen kan ikke overdras til andre av medlemmet.

Lia Trening kan overdra denne avtalen med alle rettigheter til tredjemann.

PRISER OG TRENINGSTILBUD

De til enhver tid gjeldende priser for det det aktuelle medlemskap er opplyst på www.liatrening.no og finnes også som oppslag på treningssenteret. De til enhver tid gjeldende treningstilbud finner du også på www.liatrening.no.

Priser gjeldende ved avtaleinngåelse gjelder ut kontraktsperioden.

For øvrig kan priser endres med 1 måneds varsel.

MEDLEM- OG ADGANGSKORT

Dette er et personlig kort og skal alltid brukes for registrering ved ankomst til Lia Trening. Medlemmet har ikke under noen omstendighet anledning til å overdra eller låne bort kortet til andre personer for adgang til Lia Trening. Dette gjelder også for andre medlemmer i Lia Trening.

Ved eventuelt tap av medlem- og adgangskort må medlemmet varsle Lia Trening umiddelbart slik at dette kan sperres. Hvis Lia Trening lider noen form for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) pga medlemmets mistede medlem- og adgangskort før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt medlem- og adgangskort i hht gjeldende prisliste.

AUTOGIRO

Merk at ved tegning av autogiro så betaler du for kjøp av adgangs- og medlemskort samt treningsavgift for den første treningsmåneden. Medlemsavgiften for resten av avtaleperioden er basert på at innbetaling skjer ved bruk av autogiro. Fra måned nummer 2 trekkes avtalt beløp fra kontoen den 20. i hver måned.

Det er medlemmets ansvar at fullmakt på autogiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er videre medlemmets ansvar at avtalegiro-fullmakten er i orden til enhver tid, og at eventuell sletting av denne ikke påvirker medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetaling av avdrag skal skje til avtalt tid.

BETALING OG MANGLENDE BETALING

 • Første betaling for treningsperiode er minimum fra den dato innmelding skjer og ut påfølgende hele måned. Deretter gjelder månedspris som står oppgitt i kontrakten, uavhengig av treningshyppighet. Betaling er den 20. i måneden for påfølgende måned, kvartal, halvår eller år.
 • Manglende betaling /trekk som ikke er registrert i systemet hos Lia Trening, vil føre til purring etter 5 dager. Adgangskort blir sperret og man har ikke adgang til Lia Trening sine lokaler til pengene er registrert innbetalt.

LIA TRENING SINE RETTIGHETER OG PLIKTER

 • Foretar adgangskontroll gjennom registrering av medlemskort i resepsjonen eller ved inngang.
 • Informasjon lagret i Lia Trenings medlemsdatabase vil kun benyttes internt.
 • Står fritt til å vurdere resepsjonstid eller redusere tilbudet i forhold til bemanning ved helligdager og/eller offentlige fridager.
 • Har anledning til å stanse driften av Lia Trening for kortere eller lengre perioden for årsaker som ligger utenfor bedriftens kontroll.
 • Påtar seg ikke ansvar i forhold til skader av personer eller tap av personlige eiendeler for medlemmer eller gjester av disse som oppholder seg i eller i tilknytning til Lia Trenings lokaler.
 • Står fritt til å bytte utstyr uten at det innebærer noen grunn for oppsigelse
 • Har 24-timers sikkerhetskameraer. Kameraene er i bruk for å ivareta kundens, personalets og treningssenterets sikkerhet, og bli utført i overenstemmelse med personopplysningslovens og datatilsynets retningslinjer.

MEDLEMMETS ANSVAR

 • Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med Lia Trening sine vilkår for medlemskap, samt reglement for sikkerhet og trivsel. Disse reglene er tilgjengelig på Lia Trening sin nettside, på informasjonstavler og i resepsjonen i våre lokaler.
 • Ikke bruke, oppbevare eller selge dopingpreparater i henhold til Antidoping Norge sin dopingliste. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, Jmfr legemiddelloven § 24a, og slik bruk vil bli politianmeldt.
 • Informere Lia Trening om endringer i kontaktinformasjon (eks; postadresse, mail og/eller mobilnummer) samt for endringer som eventuelt påvirker betaling av avtalt medlemsavgifter eller annet avtalt vederlag.

PERSONOPPLYSNINGER OG MARKEDSFØRING

For fullstendig beskrivelse av hvordan vi behandler dine data og overholder personvernet, se her:

Vi tar personvern på alvor.

 • Medlemmet samtykker i at Lia Trening lagrer og bruker opplysninger om medlemmet, samt lagrer treningshistorikk. Medlemmet kan trekke ut statistikk om ønskelig og kan også kreve slik treningshistorikk slettet.
 • Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten medlemmets samtykke, med mindre utleveringer er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling.
 • Ved inngåelse av medlemsavtalen innhentes samtykke fra medlemmet til at Lia Trening kan benytte enhver for for kommunikasjonsform ovenfor medlemmet, for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i hht markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte Lia Trening.

BINDINGSTID, OPPSIGELSE

 • Alle medlemskap Lia Trening tilbyr er løpende inntil oppsigelse finner sted. Dette gjelder medlemskap både med og uten 12 måneders binding.
 • Ved signering av kontrakt med 12 måneders binding, er det 12 bindende betalende måneder. Dersom medlemskapet blir midlertidig fryst, eller det er en kampanjeperiode med gratis trening ved innmelding, så blir bindingstiden automatisk forlenget for en tilsvarende tid som frys/gratisperioden. Dette forutsatt at intet annet er spesifisert skriftlig fra Lia Trening.
 • Oppsigelsestiden er en -1- måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt hos Lia Trening, per e-post eller poststempel. Dersom medlemsavtalen skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet måned 11. Oppsigelsens skal skje skriftlig av hensyn til senere å kunne dokumentere den. Medlememt skal innen 14 dager får informasjon om oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være.
 • Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute, dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i kontraktsperioden må være skriftlig, og oppsigelsesgrunn må dokumenteres.
 • Lia Trening forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på medlemsavtalen, sikkerhet og/eller orden- og trivselsgrunner. Eksempel kan være;
  • Ved tyveri fra treningssenteret
  • Hvis medlemmet opptrer truende ovenfor øvrige medlemmer eller ansatte
  • Hvis medlemmet på en eller annen måte opptrer mot Lia Trening sine interesser og formål
  • Dersom medlemmet ikke overholder sikkerhet-, orden- og trivselsregler etter anmodninger fra ansatte i Lia Trening
  • Dersom avlagt positiv dopingprøve, eller ved mistanke om doping og medlemmet ikke er villig til å avlegge dopingtest

FRYSING OG GRATIS TRENING

En kontrakt uten fleksibilitet kan fryses ved følgende årsaker:

 • Dokumentert sykdom ved legeattest, og som tilsier at man ikke kan trene i perioden.
 • Svangerskap
 • Dokumentert utstasjonering i jobb eller studier som tilsier at man ikke kan trene i perioden.

Ved ferieavvikling gis det ikke frys eller fritak for betaling. Prosessen med frys av medlemskap må være startet og godkjent før perioden for frys starter, og med fryssøknaden skal dokumentasjon vedlegges. Frys periode gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder, og søknaden må leveres inn før neste treningsmåned starter. Frys kan ikke tilbakeføres i tid. Bindingstiden på eksisterende kontrakt forlenges med like mange måneder det gis frys for – slik at medlemskapets varighet blir minimum lik antall bindende måneder. Betaling under frys periode kan avvike, men totalt sett skal det utgjøre like mange måneder. Det er først ved skriftlig bekreftelse fra administrasjon at frys kan bli godkjent. Det påbeløper et beløp for frys i gjeldende periode per måned. Kontraktens oppsigelsesmåned/-periode bortfaller ikke ved oppsigelse i frys perioden.

Ved kampanjer med gratis trening forlenges bindingstiden i forhold til den perioden man trener gratis.

OPPBEVARING OG ANSVAR VED SKADE OG/ELLER TYVERI

Ved oppbevaring av personlige eiendeler på treningssenteret må Lia Trening sine medlemmer bruke skap med lås som er tilgjengelig i treningssenterets lokaler – disse låses ved bruk av adgangs- og medlemskortet.

Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på Lia Trening etter tidspunkt for stengetid, så har Lia Trening rett til å åpne det skap medlemmet benyttet og fjerne og oppbevare eiendeler som ligger der. Om medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, så har Lia Trening anledning til å kaste disse. Medlemmet må betale kr 1000,- for skap som på egenhånd er brutt opp.

Lia Trening er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlige eiendeler som medlemmet tar med seg til Lia Trening sine lokaler, med unntak av de tilfeller der Lia Trening kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

FRITAKSGRUNNER, LOVVALG OG TVISTER

 • Lia Trening er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Lia Trening sin kontroll og som Lia Trening ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure)
 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov
 • Tvister mellom Medlemmet og Lia Trening skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, så kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler

SIKKERHETSREGLER

 • Medlemmet skal følge instrukser gitt av Lia Trening ansatte når det gjelder treningsmetoder og håndtering av treningsutstyr
 • Medlemmet bes om å benytte egnede sko for trening inne, samt å kle seg funksjonelt
 • Barn (under 16 år) har ikke adgang til treningsstudio, saler og garderober grunnet risiko for skader.
 • Kun ansatte i Lia Trening får instruere og trene medlemmer

TRIVSELS- OG ORDENSREGLER

Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge trivsels- og ordensregler som gjelder hos Lia Trening. Disse finnes foruten på www.liatrening.no også som oppslag i lokalene til Lia Trening.
Følgende regler gjelder ved avtaleinngåelse;

 • Medlemmet må vise hensyn til andre. Medlemmet skal ikke opptre uhøflig, støtende eller forstyrrende for andre personer som er på Lia Trening.
 • Lek, roping og unødig støy (begrens bruk av mobiltelefon) er ikke tillatt
 • Bar overkropp eller bekledning som kan virke støtende er ikke tillatt hos Lia Trening.
  Det er ikke tillatt med singlet eller andre klær med bare skuldre
 • Sko som benyttes ved ankomst (utesko) er ikke tillatt brukt i senteret
 • Medlemmet skal alltid trene i rent treningstøy. Vær nøye med renslighet og kroppshygiene. Barbering i dusjene er ikke tillatt
 • Medlemmet skal av hygieniske årsaker alltid bruke håndkle på matter, styrke- og kondisjonsapparater
 • Medlemmet oppfordres til å tørke av apparatene etter bruk. Papir finnes flere steder på treningssenteret
 • Medlemmet oppfordres til å legge tilbake utstyr umiddelbart etter bruk (eks; matter, vekter mm)
 • Det er ikke tillatt å reservere utstyr. Medlemmet skal la andre benytte treningsapparatene når de har pause.
 • Medlemmet kan nektes adgang ved sent oppmøte til gruppetreningstimer, dette av hensyn til øvrige deltagere
 • Medlemmet skal avstå fra enhver form for fotografering eller filming hos Lia Trening, med mindre dette er avklart med ledelsen for Lia Trening i forkant

ANGRERETT

Dersom avtale om medlemskap er inngått utenfor Lia Trening sine lokaler, så har medlemmet rett til å avslutte medlemsavtalen ved å gi en skriftlig melding til Lia Trening innen 14 dager etter inngåelse av medlemskapet, jmfr angrerettlovens § 11.

DOPING

Lia Trening tolererer ikke bruk av doping blant sine medlemmer. Som medlem hos Lia Trening forplikter du deg til å ta avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, noe som gir Lia Trening rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Dersom Lia Trening registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler kan du bli innkalt til en samtale. Under samtalen kan du, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk, bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter deg til å avgi dopingprøve mens du befinner deg hos Lia Trening. Dersom du da ikke signerer en slik erklæring, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen og Lia Trening har anledning til å si opp avtalen.